เอกสารอ้างอิง

 

บรรณานุกรม             

 

         

 

Craven, Miles and Maynard Mary Ann. (2009). Reading Keys Book II New Edition : Skills And         Strategies For Effective Reading. Tokyo: Macmillan Languagehouse.

 

EnglishAnyone.com. How To Teach Reading With Phonics (Set No. 1-12). Retrieved September 8, 2013, from http://www.youtube.com/watch?v=DBIUeqkbCgI

 

Kelly,Gerald และคณะ. (2546).วิธีสอนการออกเสียง. How To Teach Pronunciation. กรุงเทพฯ:     เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.

 

Morgan, H. (2013, April 19-22). Multimodal E-Books Can Lead Children To Positive Leaning Outcomes In Reading. Abstract retrieved June 20, 2013, from http://hanimorgan.com/presentations/ and http://vimeo.com/65794453

 

Sally E. Shaywitz. (1998). “Dyslexia” The New England Journal of Medicine, 338:307-31.   

 

Susanna Siu-Sze, et al., (2013, 20 June). Effects of a phonological awareness program on Englishreading and spelling among Hong Kong Chinese ESL children. Retrieved from http://www.academia.edu/1547559/Effects_of_a_phonological_awareness_program_on_English_reading_and_spelling_among_Hong_Kong_Chinese_ESL_children. (2013,June 20).

 

World-english.org. English Language Activities, Exercises and tests. Online Phonetics.         Retrieved September 8, 2013, from http://www.fonetiks.org/

 

การดี เลียวไพโรจน์. (2556, 20 มิถุนายน). เด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน. สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย. Retrieved from http://www.thaifamilystudy.com/home/?paged=2

 

 

ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน. องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.      กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

นันทนา โอซาว่า. (2553). สนุกสนานกับการอ่านออกเสียงให้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา. Fun With      Phonics. กรุงเทพฯ: Book Caff.

 

น้ำทิพย์ ขจรบุญ. (2552). การใช้วิธีสอนสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

เบญจมินทร์ ตันกิตติกร และคณะ. (2551). 3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง. กรุงทพฯ: เอ็มไอเอส

 

เบญจมินทร์ ตันกิตติกร และคณะ. คัมภีร์อังกฤษสำเนียงอเมริกัน 1-3.Retrieved September 8,         2013, from http://www.youtube.com/watch?v=7r14vXpdfE8

 

วนิดา โนนคำ. (2554). ผลการใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ที่มีความสามารถในการอ่าน และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ราชมงคลภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์.

 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

สุภาวดี หาญเมธี และธิดา มหาเปารยะ. (2556). เลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก ASEAN. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด.

 

 

อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ. (2555). เหลียวหลังแลหน้าการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์      หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

 

อินทิรา ศรีประสิทธิ์. (2556, 20 มิถุนายน). 7 ขั้นตอนที่จะทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างถาวรและแท้จริง. Cyberschool of English มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. (On-line). Retrieved from http://www.oknation.net/blog/print.php?id=459300